Blog

  • Trang chủ
  • Blog

Smart Solutions' blog

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2024-01-18 14:01:30

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu: Đổi mới toàn diện hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành phần của cuộc CMCN 4.0, đáp ứng đầy Đủ tiêu chuẩn, chỉ số chuyển đổi số của Bộ thông tin và Truyền thông Hỗ trợ các cơ sở chuyển đổi số thông qua các công cụ hoạt động để có thể mô hình hóa chuyển đổi số thành công, cơ sở dữ liệu trong thông minh , phát triển bền vững trên cơ sở Cung cấp ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản lý điều hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng động quy trình tự động hóa, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý quá trình sản xuất, kiểm soát hiệu suất của thiết bị sản xuất và quản lý lượng khí thải được tạo ra từ quá trình sản xuất.

  Chuyển đổi số doanh nghiệp: Các bước thực hiện  

Mục tiêu đến năm 2025:

  • Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong toàn bộ quá trình. Điều khiển hoạt động 100% được thực thi trên môi trường số. Báo cáo chế độ 100%, báo cáo doanh nghiệp chỉ tiêu và thống kê báo cáo của cơ sở dữ liệu trong dịch vụ chỉ giáo, điều hành được thực hiện trực tuyến. 20% hoạt động thanh tra, kiểm tra (chuyên ngành) được thực hiện trên môi trường số lượng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức trên các nền tảng, đảm bảo tối thiểu 50% nghị viện, hội thảo chuyên thực hiện theo hình thức trực tuyến; 50% nội dung công tác đào tào, huấn luyện, bồi bổ nghiệp vụ được thực hiện trực tuyến.
  • Đối với cơ sở dữ liệu: Ít nhất 35% sản phẩm được giới thiệu và cho phép khách hàng có thể tiếp tục thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; Ít nhất 30% khách hàng sử dụng phương thức thanh toán điện tử; Ít nhất 50% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp nối giữa khách hàng với cơ sở có kết nối mạng Internet); Ít nhất 30% cơ sở có tỷ lệ doanh thu từ kênh số đạt trên 20%; Ít nhất 50% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
  • Đối với các cơ sở đào tạo chuyên ngành: 100% các cơ sở giáo dục có tham gia đào tạo chuyên ngành công nghệ trong hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cập nhật các kiến ​​thức, kỹ năng năng. 100% cơ sở giáo dục có tham gia đào tạo công nghệ lớn trong hoặc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cập nhật các kiến ​​thức, kỹ năng ngành cần xây dựng học liệu số để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên môi trường số lượng cho sinh viên học sinh, sinh viên, có thể bộ, công nhân kỹ thuật chuyên ngành trong… Khuyến khích người khởi tạo cơ sở có chứng chỉ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.